เอกสารงาน กวร.สตน.กห. ทั้งหมด > แผนการตรวจ > ระเบียบที่ใช้ในการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐-๒๕๐๑-๖๖๖๐ ต่อ ๕๓๒๙  โทรสาร ๐-๒๕๐๑-๖๘๐๐ E-mail : wasu.n@mod.go.th
จัดทำโดย แผนกบริการ กองกลาง สำนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม โทร.๐-๒๕๐๑-๖๖๖๐ ต่อ๕๓๒๗

สถิติผู้เข้าชม